Privacy Statement Sharpe Financial Communications B.V.

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Sharpe Financial Communications B.V. van groot belang. Persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Sharpe Financial Communications B.V. zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze Privacyverklaring licht Sharpe Financial Communications B.V. toe op welke wijze uw persoonsgegevens worden verwerkt.

1. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Sharpe Financial Communications B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat Sharpe Financial Communications B.V. als verwerkingsverantwoordelijke de doeleinden en de middelen voor de verwerking bepaalt. Sharpe Financial Communications B.V. is verantwoordelijk voor de naleving van de in dat kader geldende wet- en regelgeving.

2. De verwerkingsdoeleinden waarvoor uw persoonsgegevens zijn bestemd

Sharpe Financial Communications B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder:
a. om contact met u te kunnen opnemen;
b. om u informatie te sturen;
c. om u diensten te kunnen verlenen;
d. voor het uitvoeren van de administratie;
e. om u te informeren over onze activiteiten;
f. om uw sollicitatie te verwerken;
g. om met u te communiceren door middel van het verzenden van e-mail, eventueel op basis van uw professionele belangstelling
h. om uw vragen te beantwoorden via e-mail, per post of telefonisch;

Sharpe Financial Communications B.V. kan besluiten de voor deze doeleinden verwerkte persoonsgegevens verder te verwerken voor andere doeleinden, maar alleen als dit verenigbaar is met de hiervoor genoemde doeleinden.

3. De rechtsgronden voor het verwerken van uw persoonsgegevens

Voor een rechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens is een wettelijke grondslag vereist. In dat kader kan Sharpe Financial Communications B.V. uw persoonsgegevens verwerken op basis van één of meerdere van de volgende wettelijke grondslagen:

a. u hebt toestemming gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hiervoor genoemde doeleinden;
b. de verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
c. de verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Sharpe Financial Communications B.V. rust. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan wettelijke verplichtingen ten aanzien van de boekhouding van Sharpe Financial Communications B.V., fiscale verplichtingen, verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen en verplichtingen op grond van andere dwingende wet- en regelgeving;
d. de verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
e. de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Sharpe Financial Communications B.V. of van een derde, indien en voor zover dit is toegestaan op grond van de geldende (privacy)wet- en regelgeving. Daarbij kan worden gedacht aan:
i. het (kunnen) verrichten van de bedrijfsactiviteiten van Sharpe Financial Communications B.V.;
ii. het (kunnen) verrichten van andere ondersteunende of nauw verwante activiteiten van Sharpe Financial Communications B.V., zoals fraudebestrijding, intern marktonderzoek en direct marketing, het maken van studies, modellen en statistieken, het verdedigen van de rechten van Sharpe Financial Communications B.V. bij geschillen, en het verzorgen en verbeteren van de website van Sharpe Financial Communications B.V.;
in het kader waarvan het noodzakelijk kan zijn uw persoonsgegevens te verwerken voor de hiervoor in paragraaf 2 genoemde doeleinden.

4. De ontvangers of categorieën van ontvangers van uw persoonsgegevens

Het doorgeven van uw persoonsgegevens binnen de organisatie van Sharpe Financial Communications B.V.
Met het oog op de hiervoor in paragraaf 2 genoemde doeleinden kan Sharpe Financial Communications B.V. uw persoonsgegevens verstrekken aan personen binnen de organisatie van Sharpe Financial Communications B.V.. Aan welke personen en in welke mate uw persoonsgegevens zullen worden verstrekt, is afhankelijk van de doeleinden waarvoor de betreffende persoonsgegevens zijn verwerkt.

Het doorgeven van uw persoonsgegevens buiten de organisatie van Sharpe Financial Communications B.V.
Met het oog op de hiervoor in paragraaf 2 genoemde doeleinden kan Sharpe Financial Communications B.V. uw persoonsgegevens ook verstrekken aan personen buiten de organisatie van Sharpe Financial Communications B.V.. Aan welke personen en in welke mate uw persoonsgegevens zullen worden verstrekt, is ook in dat geval afhankelijk van de doeleinden waarvoor de betreffende persoonsgegevens zijn verwerkt.

5. De periode gedurende welke uw persoonsgegevens worden opgeslagen

Sharpe Financial Communications B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de van de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt (zie hiervoor paragraaf 2), maar ten minste zo lang als vereist op grond van toepasselijke wet- en regelgeving.

6. Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens (inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, bezwaar, gegevensoverdraagbaarheid, intrekking toestemming, indiening klacht)

U hebt het recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Indien Sharpe Financial Communications B.V. uw persoonsgegevens verwerkt, dan hebt u voorts het recht op:

a. inzage van uw persoonsgegevens (art. 15 AVG);
b. rectificatie van uw persoonsgegevens (art. 16 AVG);
c. verwijdering van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG);
d. beperking van de u betreffende verwerking (art. 18 AVG);
e. het maken van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (art. 21 AVG);
f. overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens (art. 20 AVG);
g. voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens (uitsluitend) is gebaseerd op uw toestemming: het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken (art. 7 AVG);
h. Het indienen van een klacht bij de toezichthoudende autoriteit, zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens (art. 77 AVG).

7. Uw eventuele verplichtingen tot het verstrekken van uw persoonsgegevens en de mogelijke gevolgen indien niet aan deze verplichtingen wordt voldaan

U kunt wettelijk of contractueel verplicht zijn tot het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens. Daarnaast kan het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens voor Sharpe Financial Communications B.V. een noodzakelijke voorwaarde zijn voor het sluiten van een overeenkomst met u (bijvoorbeeld naam-, adres- en woonplaatsgegevens). Als dit het geval is, dan zal Sharpe Financial Communications B.V. u hiervan op de hoogte stellen. Het niet voldoen aan deze verplichtingen kan onder meer tot gevolg hebben dat Sharpe Financial Communications B.V. geen overeenkomst met u aangaat, of – indien tussen u en Sharpe Financial Communications B.V. al een overeenkomst is gesloten – kan gevolgen hebben voor de overeenkomst tussen u en Sharpe Financial Communications B.V..

8. Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Sharpe Financial Communications B.V. maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming (d.w.z. een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit). Sharpe Financial Communications B.V. kan evenwel besluiten hier in de toekomst wel gebruik van te maken, indien en voor zover:

a. dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Sharpe Financial Communications B.V.;
b. dit is toegestaan op grond van toepasselijke wet- en regelgeving, mits hierin is voorzien in passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen; of
c. dit berust op uw uitdrukkelijke toestemming; in welk geval Sharpe Financial Communications B.V. u hierover vooraf zal informeren, onder meer over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor u.

9. Website

Op de website van Sharpe Financial Communications B.V. worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.

10. Wijzigingen

Sharpe Financial Communications B.V. behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen. Wilt u weten of u de meeste recente versie van deze Privacyverklaring heeft? Neemt u dan contact met ons op (zie hierna paragraaf 11).

11. Contact

Voor vragen over deze Privacyverklaring en over de wijze waarop Sharpe Financial Communications B.V. uw persoonsgegevens verwerkt, en voor het uitoefenen van uw rechten, zoals hiervoor genoemd in paragraaf 6, kunt u contact opnemen met Sharpe Financial Communications B.V.. Hieronder treft u onze contactgegevens:

Sharpe Financial Communications B.V.
Kennemerplein 20
2011 MJ Haarlem
tel.: +31 (0)20 820 8641

Why Sharpe International?

We offer a unique combination of working experience on the corporate side and journalism as Sharpe houses:

 • Former head of communications

  of Fortis Investments and ING Investment Management Europe

 • Former head of content management

  at NNIP Europe

 • Former key financial journalists

  at De Financiële Telegraaf, Fondsnieuws, de Consumentengeldgids, IEX, IEX Profs and Beleggingsmatch

 • Former marketing manager

  at Siemens Nederland, Rabobank, Wolters Kluwer and Joop van de Ende Producties

Contact us

 • Send us your information

  and we will contact you

Consent